KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Amacı

  Bilgi İstek Formu

  Kullanım Koşullarını Kabul Ediyorum

  6698 sayılı KVKK Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
  bireyin adı, soyadı, doğum tarihi , kişinin fiziksel, ekonomik, kimlik, vergi, sigorta numarası, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler kişisel verilerdir.

  KVKK ile İlgili Kavramlar

  Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza.

  Anonim hale getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirelemeyecek hale getirilmesi.

  İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollardan elde edilmesi,kaydedilmesi,depolanması,muhafaza edilmesi,değiştirilmesi,yeniden düzenlenmesi,açıklanması,aktarılması,devralınması,elde edilebilir hale getirilmesi,sınıflandırılması,ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

  Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile ya da Kanunda sayılan sınırlı hallerde işlenebilir. Kanunda özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı sayma yoluyla belirlenmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel verilerin kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir.

  Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
  Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

  KVKK İdari Para Cezaları

  KVKK’nun Kabahatler başlıklı 18.maddesi gereği; veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanması Kurum kararı ile mümkün olabilecektir.

  Rıza alınmasını gerektirmeyen durumlar hariç olmak üzere rıza almadan veri işlemek söz konusu olmamalıdır.  Aksi durumda; bu ilkeye muhalefet edilmesi durumunda KVKK’ nun Kabahatler başlıklı 18.maddesi gereği; veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır. Ayrıca TCK 135. Madde kapsamında hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir.

  KVKK’ nun Kabahatler başlıklı 18.maddesi gereği; aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.

  KVKK’ nun Kabahatler başlıklı 18.maddesi gereği; veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanması Kurul Kararı ile mümkün olacaktır.

  Şirket personellerinize Kanun kapsamında yapılaması gerekli işlemleri neler olduğunda ilişkin eğitimi aldırmanız bir zorunluluktur. KVKK’ nun Kabahatler başlıklı 18.maddesi gereği; veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.

  KVKK Uyum süreci

  Securnetix Bilişim olarak KVKK uyum süreçlerinin tamamını 3 aşamada tamamlamaktayız.

  • Hukuki Danışmanlık
  • Süreç Danışmanlığı
  • Teknik Danışmanlık